Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Απαλλαγές από μαθήματα καταρτιζομένων του ΙΕΚ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020Α΄

«Απαλλαγές από μαθήματα καταρτιζομένων των ΙΕΚ»
Αίτηση απαλλαγής από 19-02-2020 μέχρι 26-02-2020
Α) Η απόφαση απαλλαγής από μαθήματα που αφορά τόσο στην πιστοποιημένη χρήση Η/Υ
και στο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, όσο και σε πιστοποιημένο
προσόν σε ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΙΕΚ.
Η διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:
I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε
ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β)
έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου
II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων
οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι
οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα
της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
iii) Αναλυτική βαθμολογία και
iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν
στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας
χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται
οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα
ύλη.
III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω
περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή
του από τα μαθήματα που αιτείται.

About the Author: IEK Author