Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Οριστικοποίηση εγγραφής σπουδαστών Α? Εξαμήνου

Μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων κατά ΙΕΚ και κατά ειδικότητα, ο υποψήφιος σπουδαστής/τρια που έχει επιλεγεί, για την οριστικοποίηση της εγγραφής του σύμφωνα με το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ, υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, η οποία χορηγείται από το ΙΕΚ.

2. Πρωτότυπο απολυτήριο τίτλου Λυκείου ή αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία. Από όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, υποβάλλεται επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου τίτλου και η ισοτιμία αυτού, με το απολυτήριο Λυκείου.

3. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου, καθώς και άδεια παραμονής, για τους αλλοδαπούς, εκτός Ε.Ε Διαβατήριο, ενώ για τους ομογενείς, απαιτείται η ταυτότητα ομογενούς. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο, απαιτείται η κατάθεση ισότιμου, πρωτότυπου τίτλου σπουδών, με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και η ισοτιμία του με απολυτήριο Λυκείου, με έγγραφα που εκδόθηκαν από Ελληνική, δημόσια υπηρεσία.

4. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας, απαιτείται βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από Δημόσια Υπηρεσία, που να βεβαιώνει τα ημερομίσθια ή τα έτη που πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση από την Εφορία (Δ.Ο.Υ.) που να προκύπτει ό χρόνος άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος από τον υποψήφιο.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, αν δηλώνει τρίτεκνος ή πολύτεκνος γονέας, ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, με 6μηνη ισχύ.

About the Author: IEK Admin